ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಈಥರ್ಗಳು ಗಮನ

Hydroxyethyl ಮೀಥೈಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ (MHEC)

WhatsApp ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್!